Home > Faculty

Faculty

Faculties of ICH

Pediatric Medicine

  Professors

 • Dr. Apurba Ghosh
 • Dr. Maya Mukhopadhyay
 • Dr. Sukanta Bhattacharyya
 • Dr. Ritabrata Kundu
 • Dr. Jaydeb Ray (HOD, Dept. of Pediatric Medicine)
 • Dr. Subroto Chakrabartty
 • Dr. Swati Chakravarty
 • Dr. Priyankar Pal
 • Dr. Rajiv Sinha
 • Dr. Joydeep Das

  Associate Professors

 • Dr Bhaswati Acharya
 • Dr Prabhas Prasun Giri
 • Dr Rohit Banerjee

  Assistant Professors

 • Dr Bibekananda Mukherjee
 • Dr Kheya Ghosh Uttam
 • Dr Shakil Aktar
 • Dr Partha Pratim Halder
 • Dr Mollar Mukherjee
 • Dr Rafiqul Hassan
 • Dr Deepshikha Maity
 • Dr Azad
 • Dr Aniruddha Ghosh
 • Dr Hriday De

  Sr. Resident

 • Dr Arijit Basak
 • Dr Mondira Roy

Pediatric Surgery

  Professors

 • Dr Ashok K Basu (HOD, Dept. of Surgery)
 • Dr Parthapratim Gupta
 • Dr Zahrul Haque
 • Dr Tapan Jyoti Banerjee
 • Dr Swarup Sinha Roy
 • Dr Kuntal Bhowmick
 • Dr Samir Kr Ghosh
 • Dr Utpal Roy

Anaesthesiology

 • Dr Jyostna Basu
 • Dr Sudipta Mukherjee
 • Dr Samik Nandi
 • Dr Maniriz Zaman
 • Dr Soumyadeep Gupta
 • Dr Gopa Das

Pediatric Orthopedics

 • Dr S L Sarkar
 • Dr Suranjan Nag
 • Dr Abhishek
 • Dr N K Saha
 • Dr N K Das

Pathology

 • Dr K S Roy

Biochemistry

 • Dr Surupa Basu

Microbiology

 • Dr Suman Poddar

Psychiatry

 • Dr J R Ram
 • Dr Anirusha Deb
 • Dr Anirban Ray

Dermatology

 • Dr Sandipan Dhar
 • Dr Rajiv Malakar
 • Dr Abhishek Saha
 • Dr Raghubir Banerjee

Radio Diagnosis

 • Dr Dipankar Das
 • Dr S K Sharma

Community Medicine

 • Dr Debashish Mukherjee
 • Dr Rina Ghosh

Pediatrics ENT

 • Dr Aloke Basu Majumder
 • Dr S Sinha

Pediatrics Opthalmology

 • Dr Snehasis Basu
 • Dr S N Khatua

Pediatric Cardiology

 • Dr Anil Kr Singhi

Pediatric Neurology

 • Dr Swapan Mukherjee
 • Dr Arijit Chatterjee
 • Dr Jamal Rafat
 • Dr Jigghasa Sinha
 • Dr Santanu Deb

Pediatric Endocrinology

 • Dr Moutusi Roychawdhury
 • Dr Subrata Dey

Pediatric Nephrology

 • Dr Rajiv Sinha
 • Dr Sushmita Banerjee
 • Dr Jayati Sengupta
 • Dr Shakil Akhtar
 • Dr Rana Saha

Pediatric Haematology

 • Dipshikha Maiti
 • Dr Prasanta Choudhury
 • Dr Taraknath Mukherjee

Pediatric Gastroenterology

 • Dr Bhaswati Acharya
 • Dr Subhomoy Das

Developmental Pediatrics

 • Dr Mousumi Mukherjee
 • Dr Jaydeep Choudhury

Obstetrics

 • Dr Anirudha Ghosh
 • Dr Manu Uttam